ورزشگاه کمال اصفهان

ورزشگاه کمال واقع در منطقه سه شهرداری اصفهان توسط شرکت داناساخت احداث گردید. این ورزشگاه در نزدیکی شهرداری منطقه سه واقع شده و از پروژه

ورزشگاه گورت اصفهان

ورزشگاه گورت واقع در منطقه شهرداری خوراسگان اصفهان توسط شرکت داناساخت احداث گردید. جانمایی ورزشگاه در مجاورت جاده اصلی اصفهان قرار دارد. این پروژه توسط

ورزشگاه زفره سگزی

ورزشگاه زفره واقع در بخش کوهپایه اصفهان توسط شرکت داناساخت احداث گردید. این ورزشگاه از پروژه های شاخص منطقه زفره سگزی میباشد. این پروژه توسط