پروژه 120 واحدی دانا16

پروژه 120 واحدی دانا 16 در یکی از بهترین موقعیت های مکانی شهر فولادشهر واقع شده است که با سرمایه گذاری شرکت داناساخت در حال

پروژه 150 واحدی دانا15

پروژه دانا 15 توسط سرمایه گذاری شرکت داناساخت در شهر فولادشهر اجرا گردید. زمین این پروژه در مجاورت بلوار اصلی یادگار امام (محله C) به

پروژه 48 واحدی دانا14

پروژه 48 واحدی دانا 14 در محله C فولادشهر در قطعه زمینی چهار بر جنب بلوار اصلی احداث شده است. این پروژه یکی از پروژه

ورزشگاه کمال اصفهان

ورزشگاه کمال واقع در منطقه سه شهرداری اصفهان توسط شرکت داناساخت احداث گردید. این ورزشگاه در نزدیکی شهرداری منطقه سه واقع شده و از پروژه

پروژه 90 واحدی دانا12

پروژه 90 واحدی دانا 12 در محله C فولادشهر در قطعه زمینی بلوار اصلی (مطهری) احداث شده است. این پروژه زیر مجموعه پروژه های مسکن

پروژه 72 واحدی دانا11

پروژه 72 واحدی دانا 11 در محله C فولادشهر در قطعه زمینی بلوار اصلی (مطهری) احداث شده است. این پروژه زیر مجموعه پروژه های مسکن

ورزشگاه گورت اصفهان

ورزشگاه گورت واقع در منطقه شهرداری خوراسگان اصفهان توسط شرکت داناساخت احداث گردید. جانمایی ورزشگاه در مجاورت جاده اصلی اصفهان قرار دارد. این پروژه توسط

ورزشگاه زفره سگزی

ورزشگاه زفره واقع در بخش کوهپایه اصفهان توسط شرکت داناساخت احداث گردید. این ورزشگاه از پروژه های شاخص منطقه زفره سگزی میباشد. این پروژه توسط