ورزشگاه کمال اصفهان

ورزشگاه کمال واقع در منطقه سه شهرداری اصفهان توسط شرکت داناساخت احداث گردید. این ورزشگاه در نزدیکی شهرداری منطقه سه واقع شده و از پروژه